Algemene voorwaarden Digiweerbaar.nl

1. TOEPASSING

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten van of met Digiweerbaar.nl BV en alle daarmee verband houdende handelingen.

1.2 Voor zover in een overeenkomst niet anders is overeengekomen, zullen uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

2. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

2.1 Alle offertes en prijsopgaven die door of vanwege Digiweerbaar.nl BV zijn gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen na 14 dagen.
2.2 Als Digiweerbaar.nl BV op grond van de beschikbare informatie er niet van overtuigd is Digiweerbaar.nl BV de opdracht zal kunnen uitvoeren, deelt Digiweerbaar.nl BV Opdrachtgever schriftelijk mee dat er eerst een vooronderzoek dient plaats te vinden vóór dat Digiweerbaar.nl BV de feitelijke opdracht kan starten.

2.3 Een overeenkomst komt uitsluitend tot stand nadat Digiweerbaar.nl BV een opdracht schriftelijk of digitaal heeft bevestigd, dan wel nadat Digiweerbaar.nl BV geheel of gedeeltelijk een opdracht in uitvoering heeft genomen, met dien verstande dat een vooronderzoek of vooropname deel uitmaakt van de opdracht.

2.4 Eventueel na de opdrachtbevestiging gemaakte afspraken, toezeggingen en/of wijzigingen in de overeenkomst, zijn alleen bindend indien deze schriftelijk tussen partijen worden overeengekomen.
2.5 Digiweerbaar.nl BV is bevoegd om werkzaamheden - onder leiding van Digiweerbaar.nl BV - door derden te laten uitvoeren, en ten aanzien van onderdelen van deze werkzaamheden de leiding eveneens aan anderen over te laten, zulks onverminderd de verantwoordelijkheid van Digiweerbaar.nl BV voor de deugdelijke nakoming van de opdracht.

3. PRIJZEN

3.1 De opgegeven prijzen zijn exclusief BTW voor zakelijke klanten en inclusief BTW voor particuliere klanten; extra kosten worden altijd apart schriftelijk opgegeven.

3.2 Voor diensten zoals op de site www.digiweerbaar.nl (en daar aan gekoppelde sites) vermeld, wordt een offerte op maat uitgebracht.

3.3 Digiweerbaar.nl BV heeft het recht de prijzen eens per jaar, per 1 januari, aan te passen ingevolge het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie.

3.4 De opgegeven prijzen zijn gebaseerd op prijzen, lonen en heffingen op het tijdstip van de aanbieding van de offerte. Tenzij dit schriftelijk in een afzonderlijke overeenkomst is overeengekomen, heeft Digiweerbaar.nl BV het recht wijzigingen in assurantiepremies, fiscale lasten, sociale verzekeringspremies en andere van overheidswege opgelegde of op te leggen heffingen tot aan het moment van de totstandkoming van de overeenkomst in de prijs door te berekenen.

3.5 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat het object tijdens de werkzaamheden voor Digiweerbaar.nl BV toegankelijk is, en dat er een ongehinderde uitvoering van de werkzaamheden mogelijk is. Indien blijkt dat een object, ondanks gemaakte afspraken, niet toegankelijk is of dat het object niet kan worden getest, kan Digiweerbaar.nl BV niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ontstane vertraging en/of schade van welke aard dan ook. Indien als

gevolg hiervan een aangeleverde opdracht niet kan worden uitgevoerd, dan is hiervoor een vergoeding verschuldigd ter hoogte van het overeengekomen tarief.

3.6 Indien een opdracht wordt geannuleerd is de Opdrachtgever annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering 30% van het totaalbedrag. In geval van annulering binnen één werkdag voorafgaand aan de afspraak- of opnamedatum is de opdrachtgever het volledige bedrag verschuldigd.

3.7 Kosten van na het tot stand komen van de overeenkomst door Opdrachtgever gewenste aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

4. BETALING

4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen alle betalingen, zonder enige korting of verrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum op een door Digiweerbaar.nl BV aan te wijzen bankrekening te geschieden.

4.2 Na verloop van voornoemde termijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim.

4.3 Vanaf de datum dat de Opdrachtgever in verzuim is (vervaldatum van de factuur), zal zonder nadere ingebrekestelling aanspraak gemaakt worden op:
• De berekening van de wettelijke rente (of een zelf te bepalen rentepercentage) vanaf de vervaldag tot de algehele voldoening;
• (indien de Opdrachtgever consument is) de berekening van buitengerechtelijke kosten conform ‘het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten’, zoals genoemd in artikel 6:96 lid 4 BW. Deze kosten worden verhoogd met de daarover verschuldigde btw; (afhankelijk van de Opdrachtgever of deze de omzetbelasting kan verrekenen);
• (indien de Opdrachtgever een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf: de berekening van buitengerechtelijke kosten, welke kosten 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, met een minimum van € 40,00.

5. EIGENDOMSVOORBEHOUD

5.1 Tot aan het tijdstip waarop Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, blijft de eigendom van de afgegeven rapportages bij Digiweerbaar.nl BV .

5.2 Het is Opdrachtgever verboden de door Digiweerbaar.nl BV aan Opdrachtgever geleverde rapportages in welke vorm dan ook aan derden ter inzage te geven of af te staan, tenzij Opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen binnen de gestelde termijnen is nagekomen.

5.3 Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk is nagekomen, doch desondanks de door Digiweerbaar.nl BV geleverde rapportages aan derden heeft afgestaan, dan is Opdrachtgever zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is - een direct opeisbare boete ad € 5.000,00 aan Digiweerbaar.nl BV verschuldigd, onverminderd de betalingsverplichting van het gehele factuurbedrag door Opdrachtgever.

6. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

6.1. Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Digiweerbaar.nl BV vervaardigde rapportages berusten bij Digiweerbaar.nl BV .

7. OPZEGGING EN BEEINDIGING OVEREENKOMST

7.1 Ingeval één van de partijen tekort komt in de nakoming van één van haar verbintenissen, is de andere partij die reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, bevoegd de nog niet uitgevoerde verplichtingen op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De gehele of gedeeltelijke ontbinding dient te geschieden bij aangetekende brief zonder dat rechterlijke tussenkomst vereist is. Alle vorderingen, al dan niet gefactureerd, zullen tengevolge van de ontbinding direct opeisbaar zijn, onverlet de bevoegdheid van partijen schadevergoeding te vorderen.

7.2 In afwijking van het bepaalde in het voorafgaande lid heeft Digiweerbaar.nl BV het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen c.q. te beëindigen, indien Opdrachtgever een verzoek tot surseance van betaling indient, in staat van faillissement wordt verklaard, al dan niet op eigen verzoek, alsmede in geval van beëindiging of liquidatie van de werkzaamheden van Opdrachtgever. Digiweerbaar.nl BV zal wegens een dergelijke opzegging c.q. beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

8. OVERMACHT

8.1 In geval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door een niet aan één der partijen toerekenbare tekortkoming niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

8.2 Als een niet aan Digiweerbaar.nl BV toerekenbare tekortkoming als bedoeld in het eerste lid valt aan te merken: Iedere gebeurtenis of omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het sluiten van de overeenkomst of het verstrekken van de opdracht te voorzien - waardoor de oplevering bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt wordt, dan wel een zodanige invloed heeft op de oplevering door Digiweerbaar.nl BV , dat de nakoming door Digiweerbaar.nl BV zo kostbaar of economisch zo bezwaarlijk wordt gemaakt, dat redelijkerwijs de (verdere) uitvoering van de overeenkomst of opdracht onder dezelfde voorwaarden niet van Digiweerbaar.nl BV gevergd kan worden.

9. KLACHTEN

9.1 Klachten respectievelijk schaden en/of aansprakelijkstelling dienen, binnen de daarvoor gestelde termijn, altijd schriftelijk aan Digiweerbaar.nl BV te worden gemeld.

9.2 Opdrachtgever kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is opgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt, indien Opdrachtgever Digiweerbaar.nl BV niet binnen een week na de datum van oplevering hiervan in kennis heeft gesteld.

9.3 Klachten worden uitsluitend in behandeling genomen indien Opdrachtgever tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

9.4 Klachten die Digiweerbaar.nl BV bereiken na de in de desbetreffende rapportage genoemde geldigheidstermijn worden uitgesloten van schadevergoeding.

9.5 Klachten inzake facturen van Digiweerbaar.nl BV dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 2 weken na factuurdatum, middels aangetekend schrijven door Digiweerbaar.nl BV te zijn ontvangen.

9.6 Het indienen van klachten ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Digiweerbaar.nl BV.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 Digiweerbaar.nl BV is slechts aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming door Digiweerbaar.nl BV en Opdrachtgever bovendien kan aantonen dat er sprake is van grove schuld aan de zijde van Digiweerbaar.nl BV.

10.2 Digiweerbaar.nl BV kan slechts aansprakelijk zijn voor schade, die het rechtstreekse gevolg is van de achterwege gebleven prestatie tot een maximum van € 500,-. Iedere andere vorm van schadevergoeding, zoals gevolgschade, indirecte schade, schade wegens gederfde winst of vertragingsschade is uitgesloten.

10.3 Opdrachtgever is gehouden schade die een recht op schadevergoeding kan doen ontstaan binnen 4 weken na levering of rapportage schriftelijk aan Digiweerbaar.nl BV te melden.

10.4 Wanneer is vastgesteld dat een schadevergoeding voor rekening van Digiweerbaar.nl BV komt, geldt een eigen risico van € 250,-.

10.5 Indien Digiweerbaar.nl BV aansprakelijk is voor de schade, heeft Digiweerbaar.nl BV het recht om de schade op eigen kosten te (doen) beperken, ongedaan te (doen) maken dan wel te (doen) herstellen.

10.6 Digiweerbaar.nl BV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van het feit dat Digiweerbaar.nl BV kwetsbaarheden niet in de rapportages heeft vermeld doordat Opdrachtgever of derden informatie hebben verzwegen of onjuist verstrekt.

10.7 Digiweerbaar.nl BV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van door derden aan Digiweerbaar.nl BV verstrekte informatie die Digiweerbaar.nl BV vervolgens in haar rapportages heeft opgenomen. Digiweerbaar.nl BV zal in de rapportages ook expliciet aangeven welke informatie door derden is verstrekt.

10.8 Opdrachtgever is gehouden om Digiweerbaar.nl BV de gelegenheid te bieden om een toerekenbare tekortkoming te herstellen. Indien Opdrachtgever tot herstel is overgegaan zonder dat Opdrachtgever Digiweerbaar.nl BV hierover vooraf schriftelijk heeft geïnformeerd of Digiweerbaar.nl BV de gelegenheid heeft geboden om het gebrek nader te onderzoeken, dan verbeurt Opdrachtgever hiermee het recht op enige schadevergoeding.

10.9 Opdrachtgever vrijwaart Digiweerbaar.nl BV voor alle schade die Digiweerbaar.nl BV mocht lijden als gevolg van aanspraken van derden tot schadevergoeding, indien en voor zover Digiweerbaar.nl BV daarvoor jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk is alsmede indien deze schade ontstaan is door ondeskundig gebruik en/of ondeskundige toepassing en/of het niet handelen conform instructies van de in de rapportage genoemde adviezen.

11. VERVALTERMIJN

11.1 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 10 en 11 is Opdrachtgever gehouden om toerekenbare tekortkomingen van Digiweerbaar.nl BV onverwijld schriftelijk aan Digiweerbaar.nl BV mee te delen. Opdrachtgever is verplicht om de aanspraken binnen één jaar na deze ingebrekestelling (dan wel binnen één jaar nadat de ingebrekestelling had behoren te worden gedaan) in rechte geldend te maken, bij gebreke waarvan het vorderingsrecht komt te vervallen.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

12.1 Op alle door Digiweerbaar.nl BV te sluiten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen in aangelegenheden waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen -behoudens de bevoegdheid van partijen om beslissingen van de President van de rechtbank rechtdoende in kort geding, uit te lokken - aan de uitspraak van de gewone rechter te Breda worden onderworpen.

13. PRIVACY

13.1 Alle gegevens die de opdrachtgever aan Digiweerbaar.nl BV verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt enkel gebruikt voor de administratie van Digiweerbaar.nl BV en opdrachtnemer. Deze gegevens worden niet verstrekt aan derden.

13.2 Indien de opdrachtgever wenst dat gegevens uit het gegevensbestand worden gehaald, kan de opdrachtgever dit aan Digiweerbaar.nl BV kenbaar maken middels een mail aan info@digiweerbaar.nl

14. ALGEMEEN

15.1 Digiweerbaar.nl BV zal haar correspondentie digitaal verzenden, tenzij dit niet mogelijk blijkt.
15.2 Kennelijke druk- en zetfouten binden Digiweerbaar.nl BV niet.

15.3 Met deze algemene consumentenvoorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Algemene voorwaarden Digiweerbaar.nl BV.